guess 

[ɡes]

  • v 动词
  • 1.猜
短语  (总3条)
  • guess what/you'll never guess
  • 【口】猜猜看/你永远也猜不出(用于即将告诉某人令其惊讶之事时)
  • I guess
  • 【口,尤美】我想,我认为(用于表示你认为某事是真实的或很有可能)
  • keep sb guessing
  • 让某人捉摸不定(指不告诉某人下一步将发生什么)