sake 

[seɪk]

  • n 名词
  • 1.目的;缘故
短语  (总4条)
  • for God's/Christ's/goodness'/Heaven's etc sake
  • 【口】看在上帝的份上,行行好吧(表示某事很重要)
  • for the sake of
  • 由于,为了(……的缘故)
  • for the sake of argument
  • 【口】为了便于讨论