shame 

[ʃeɪm]

  • n 名词
  • 1.惋惜的事,遗憾;羞耻
短语  (总5条)
  • it's a shame (that)/what a shame!
  • 【口】……真遗憾!;多可惜啊!
  • put sb/sth to shame
  • 【非正式】使某人/某物黯然失色,使某人/某物相形见绌
  • Shame on you!
  • 【口】你应该感到羞耻!