wash 

[wɔʃ]

  • 1.(过去式washed)洗
短语  (总8条)
  • in the wash
  • 待洗的;正在洗的;正在干的
  • it'll all come out in the wash
  • 【口】问题最后会得到圆满解决的(用于告诉某人不要为问题而担忧)
  • sth doesn't/won't wash
  • 【口】(某人的解释﹑理由﹑态度等)不可相信;不可接受